Inhoudsmaten Liter
Efa/Bath 10.14
Ezelslast 101,40
Choinix 1,09
Gomer/Omer 1,014
Hin 1,69
Homer/Kor 101,40
Kab 2,02
Kan/Sextarius 0,55
Korenmaat 8.80
Metrete 39,50
Saton 13,13
Sea 7,28
OMREKENING naar kilogram
Aantal liter =
In kilo tarwe
In kilo gerst
Aantal   
Gewichten Gram
Beka 5,73
Gera 0,57
Litra 327,50
Mine 685,80
Sikkel 11,43
Talent (kg) 41,15
OMREKENING naar Euro
Gewicht
Waarde goud
Waarde zilver
Waarde koper
Waarde brons
Aantal    
Laatst bewerkt op 8 / 2 / 2020
Munten Gram
As 5.40
Denarie 4,50
Didrachme 8,62
Drachme 4,31
Gouden Drachme 1.25
Lepton 0,04
Mina / Pond 431,00
Sikkel 17,24
Sestertie 21.60
Talent (kg) 25,86
Tetradrachme 17,24
Quadrans 0.68
OMREKENING naar Euro
Gewicht
Metaal
Koopkracht
Aantal    
Lengtematen Meter
Dagreis 32.190
El 0,44
Hand 0,075
Meetroede 3,30
Sabbatsreis 900,00
Span 0,23
Stadie Grieks 180,00
Stadie Romeins 185,00
Vadem 1,85
Vinger 0,019
Lengte / Afstand
Aantal    
VERANTWOORDING
Bij het verzamelen van de gegevens over maten en gewichten zijn veel bronnen geraadpleegd. Deze bronnen vertellen niet altijd hetzelfde, en zijn dikwijls niet consequent. Uit deze grote verzameling gegevens zijn keuzes gemaakt.Bij die keuzes heb ik mij laten leiden naar wat volgens mij het meest juiste was. Motivaties's voor mijn keuze's staan bij het kommentaar over de bijbelse maten. Wanneer er ergens, andere dan deze waarden worden aangetroffen is dat gewoon het gevolg van een verschil in keuze. Meestal is het verschil niet zo groot en gaat het maar om een paar grammen of centeliter.
Hoe ik mijn omrekeningen doe kan u hier lezen
AS
De as is een Romeinse munteenheid en is een bronzen of koperen munt die in het Romeinse Rijk werd gebruikt tijdens de Romeinse Republiek en de eerste eeuw van het Romeinse keizerrijk.
In mijn omrekening gebruik ik de bronzen munt.
De as was 1/16 denarie. Zie ook de tabel bij denarie.
>
BEKA De beka is een Joods gewicht van 5,723 gr. De beka was gelijk aan 1/2 heilige sikkel, (Exodus 38:26).
Zie ook de tabel bij talent gewichten.
>
CHOINIX
De choinix is een Griekse inhoudsmaat van 1,09 liter. In Openb.6:6 wordt de choinix met "maatje" vertaald.
1,09 liter tarwe zou dan, volgens openbaringen 6:6, één drachme of één dagloon kosten.
Josephus Flavius vermeld in zijn "Oude geschiedenis" dat er in 60 n.C. een hongersnood in Judea was en dat een Gomer (2,18 liter) meel, vier drachmen (daglonen) kostte. De oude geschiedenis van de Joden Boek III vers 320b.
>
DAGREIS
De afstand die een man op een dag te voet kan afleggen.
>
DENARIE

De denarie was een Romeinse munt met de waarde van 4,5 gram zilver. De munt droeg het beeld van de keizer, en werd voor de belasting gebruikt, (Matt.22:19; Mc.12:15; Luc.20:24).De Romeinse denarie en de Griekse drachme waren in koopkracht aan elkaar gelijk. De munt werd waarschijnlijk rond 211 v. Chr. ingevoerd, tijdens de tweede Punische Oorlog ten tijde van de Romeinse Republiek. Het woord denarius komt van denarius nummus, wat munteenheid van tien betekent, want zijn waarde was aanvankelijk 10 as. Dat kwam overeen met ruim een halve kilo brons (540 g). Aangezien de waarde van brons tot zilver zich in die tijd verhielden als 1:120, woog de denarie 4,5 g. Rond 140 v. Chr. was het zilver relatief veel meer waard geworden en de denarie werd gerevalueerd tot 16 as i.p.v. 10. De nieuwe denariën werden op de voorzijde voorzien van het teken X als monogram voor XVI.
Vertaalkwesties
De Denarie en de Drachme worden in de NV vertaling met "schelling" vertaald.
De Statenvertaling vertaalt Denarie en Drachme met "penning", behalve in Hand.19:9, daar wordt het vertaald met "zilverstuk".
>
DIDRACHME
De didrachme is een Griekse zilveren munt met de waarde van 8,62 gram zilver, een dubbele drachme.
Vertaalkwesties
De Didrachme wordt in de NV vertaald met hoofdgeld.
>
DRACHME
De drachme is een Griekse zilveren munt met de waarde van 4,31 gram zilver. Deze munt is vanuit het Oosten naar Griekenland gekomen. Ze kwam ook voor in het Perzische rijk, (Ezra.2:69; Neh.7:69). Een drachme was een goed dagloon, (Matt20:2).
Om de omrekening naar vandaag te doen heb ik een gemiddeld netto dagloon van 110 euro gekozen.
Zie ook de tabel talent bij geldwaarde
Vertaalkwesties
De Denarie en de Drachme worden in de NV vertaling met "schelling" vertaald.
De Statenvertaling vertaalt Denarie en Drachme met "penning", behalve in Hand.19:9, daar wordt het vertaald met "zilverstuk".
>
EFA / BATH
Voor de inhoudsmaat bath en efa ben ik sterk afgeweken van de algemeen aanvaarde inhoudsmaat.
Ik heb mijn eigen berekeningen gemaakt, zie het excel rekenblad bath.

Deze berekening besluit dat:
Dat de bath een inhoudsmaat voor natte waren, en de efa een inhoudsmaat voor droge waren, een inhoud had van 10,14 liter.

>
EL
De gewone eenheid van een el is 0,45 meter.
Bij het opschrift van de siloachtunnel (watergang naar Jeruzalem, 2 Kon.20:20) staat dat de tunnel 1200 el is. Bij de nieuwste meting bleek die 533,10 meter te zijn. Een el was dus 533.10/1200 = 0,444 m. Bij de Babyloniërs was er sprake van een gewone el, 0,495 m. en van een koninklijke el, 0,55 m. Van zulk een el spreekt Ezechiël 40:5.
>
GERA
De gera is een Joods gewicht van 0,57 gr. De gera was gelijk aan 1/20 heilige sikkel, (Lev.27:25). Zie ook de tabel bij talent gewichten.
>
GOMER/ OMER
Is een inhoudsmaat voor droge waren, = 1/10 efa (Exodus 16:36).
De meest aangenomen maat is 3,644 liter, maar volgens de berekeningen van Segré is het veeleer 2,183 liter. Volgens mij is dit aannemelijker als men er van uitgaat dat Israël in de woestijn "maar" één gomer per persoon, per dag, mocht verzamelen, (Exodus 16:16). Voor één persoon lijkt 3,65 liter me toch wel wat veel.
Daarom dat ik 2,183 liter heb gekozen voor een gomer. Zie ook de tabel bij "homer"
Vertaalkwesties
In Gen.18:6 / I Sam.25:18 / I Kon.18:32 / II Kon.7:1 / II Kon.16:18 / Ruth 3:15-17.
Wordt Gomer met "maat" vertaald.
De NBV vertaalt Gomer met Omer.
>
GOUDEN DRACHME
De gouden drachme, ook gouden sikkel of gouden stater, werd nooit geslagen en was alleen een boekhoudkundige eenheid ter waarde van 20-28 drachmes, afhankelijk van plaats en tijd. De Atheense eenheid was 20 drachmes (daglonen) waard.
De verhouding goud-zilver staat op 1:68. Een sikkel (4 drachme) van 17,24 gr. zilver, komt dan overeen met
17,24 / 68 = 0,25 gram goud voor vier drachme
De waarde van een gouden drachme is 20 drachme. Het gewicht voor een gouden drachme is dan
0.25 gram goud (4 drachme) x 5 = 1,25 gram goud.

De gouden drachme komt in de bijbel oa. voor bij: Nehemia 7:69 en Ezra 2:69. (NBV)

>
HAND
de breedte van vier vingers (7,5 cm)
Exodus 25:25
>
HIN
De hin is een maat voor natte waren en de inhoud was 1/6 bath: 1,69 liter
Zie ook de tabel hierondder bij "Homer/Kor/Ezelslast"
>
HOMER/ KOR/ EZELSLAST
De homer is een maat voor droge en natte waren, met een inhoud van 10 efa of 10 bath of 101,40 liter. Het gewicht dat een lastdier kan dragen.

De kor is een inhoudsmaat voor natte waren en is eveneens gelijk aan de Homer.

>
KAB
De kab is een inhoudsmaat voor droge en natte waren. Overeenkomende met een inhoud van 2,02 liter.
Vertaalkwesties
In II Kon.6:25 wordt Kab met "maat" vertaald
>
KAN/SEXTARIUS
De kan of kruik had een inhoud van 0,547 liter.
De inhoud was gelijk aan de sextarius een Romeinse inhoudsmaat voor natte waren.
>
KORENMAAT
De korenmaat had een inhoud van 16 kan dat is dan 16 x 0.55 = 8.80 liter.
Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is modios, een inhoudsmaat bij Romeinen en Grieken voor droge waren, vooral graan. Het woord komt drie keer voor: Mt 5:15; Mr 4:21; Luc. 11:33.
Een korenmaat was een grote bak, in den vorm van een trog, op vier korte poten, waarin men het koren bewaarde
>
LEPTON
De leptó of leptón (meervoud: leptá) is een Griekse munt, traditioneel een honderdste deel van een drachme. met een waarde van 0,0431 gram zilver. Zie ook de tabel talent bij geldwaarde
>
LITRA
Litra is de Griekse naam om het Romeinse gewicht "libra" aan te duiden. De litra (libra) had een gewicht van van 0,327 kg. Het werd gebruikt rond de eerste eeuw V.C.
Vertaalkwesties
In de Staten- en NBG vertaling wordt de litra vertaald als "pond" (John 12:3; 19:39).
>
MEETROEDE
De meetroede, in de SV meetriet genaamd, had een lengte van zes el (Ez.41:8) of een el van zeven el (Ez. 40:5; 43:13). De Babylonische koninklijk el was 55 cm. Dit is de el waar ik de meetroede op baseer. Zie de maat el.
Meetroede = 55 cm x 6 = 3,3 meter.
>
METRETE
De metrete was een Griekse inhoudsmaat voor natte waren. En had een inhoud van 39,5 liter.
Bij de bruiloft te Kana verandert Jezus gemiddeld 15 metreten water, (= 592,5 liter), in wijn. Joh.2:6.
Gezondheid ;)
>
MINA
De mina was gelijk aan 1/60 talent, of 100 drachme. Zie ook de tabel bij talent geldwaarde
Vertaalkwesties
In de Statenvertaling, Lucas 19:11-27, wordt de Mina vertaald met "pond".
>
MINE
De mine is een Joods gewicht van 685,8 gr. Het was gelijk aan 60 heilige sikkel. Zie ook de tabel bij talent gewichten.
>
QUADRANS
De quadrans of kordantes, is een Romeins kopermuntje ter waarde van 1/4 as of 1/64 denarie.
In Marc.12:42 is het penningske van de weduwe gelijk aan deze quadrans,
alsook de penning in Mat.5:26. Zie ook de tabel bij denarie
Vertaalkwesties
In de Statenvertaling, Marcus 12:42 en Mattheus 5:26, wordt Quadrens met "penning" vertaald.
>
SABBATSREIS
Uit Ex.16:29 hebben de Joden afgeleid dat men op de sabbat een kleine afstand lopend mocht afleggen, hetgeen zij een sabbatsreis noemden. Op grond van Joz. 3:4 en Num.35:5 stelde men deze afstand af op 2.000 el. Bij een el van 0,45 m geeft dat 2.000 x 0.45 m. = 900 meter.
>
SATON
Is een griekse inhoudsmaat van 13,13 liter voor natte waren zoals, olie, wijn, enz...
Vertaalkwesties
In Mattheus 13:33 en Lucas 13:21 wordt Saton met "maat" vertaald.
>
SEA
Is een Joodse inhoudsmaat voor droge waren, en heeft een inhoud van 1/3 efa,= 7,28 liter.
Vertaalkwesties
In het OT wordt Sea meestal vertaald met "maat".
>
SESTERTIE
De sestertie is een Romeinse munt. Ten tijde van de Romeinse Republiek was de sestertie een kleine zilveren munt. Ten tijde van het Romeinse keizerrijk was het een bronzen munt. Dit is de periode van het begin van de jaartelling. In mijn omrekening heb ik dus het brons gekozen.

De Sestertie was 1/4 denarie. Dit kwam overeen met 1/4 dagloon.
Zie ook tabel bij denarie.

>
SIKKEL
(1) Het gewicht sikkel:
Bij opgravingen zijn een heel groot aantal sikkels met verschillend gewicht gevonden, (zie tabel). De heilige sikkel van 11,43 gr. is het standaardgewicht dat men vanuit opgravingen in Palestina heeft afgeleid. Men heeft zich hiervoor gebaseerd op het gewicht "pjm", (2/3 sikkel), dat in 1 Sam. wordt vernoemd. Deze, bij opgravingen gevonden, gewichten, hadden een gemiddelde gewicht van 7,624 gram. Bijgevolg werd de sikkel op (7,624 / 2) x 3= 11,43 gesteld. Er was ook nog een koninklijke sikkel die een dubbele sikkel was, 22,86 gr. Zie ook de tabel bij talent gewichten.

(2) De munt sikkel (shekel):
De sikkel (shekel) was een Joodse zilveren munt ter waarde van 4 drachmen (daglonen) of denarie . Ze was dus aan koopkracht gelijk aan de tetradrachme en de stater. Judas heeft dertig van deze sikkels gekregen voor het verraden van Jezus, (Matt.27:3). -120 daglonen dus, een kwart jaarloon.

Vertaalkwesties
In het OT van de Statenvertaling wordt Sikkel vertaald met "zilverling".
In Mattheus 27:3 wordt Sikkel vertaald met "penning".
In de NV wordt Sikkel vertaald met "zilverstuk" meestal bedoeld met wat in de Statenvertaling "zilverling" heet.
>
SPAN
De lengtemaat span was de helft van een gewone el, 0,45 m / 2 geeft 0,225 m.
Andere bronnen geven aan dat een span de de afstand is tussen de top van de pink en de duim van een hand, wanneer men de vingers uitgespreid houdt (25 cm). Ik heb gekozen voor het eerste.
>
STADIE
Stadie is afgeleid van het grieks "stadion", een oude lengtemaat, ongeveer 180 meter, de lengte van het stadion van Olympia.
Er was ook een Romeinse stadie, die was 625 voet = 185 meter
Stadie komt voor in Luc.24:13; Joh.6:19, 11:18; Op.14:20, 21:16

>
STATER
De stater was een munt van Griekse of Lydische oorsprong, in gebruik van rond 500 v. Chr. tot 50. Het werd ook zeer veel gebruikt door Keltische stammen. De naam betekent zoveel als wegend en toont daarmee de vroegste functie van munten als genormeerde gewichtseenheid aan. De meestgebruikte stater-munten zijn de goudstukken van Philipus II en Alexander de Grote van Macedoni�. Oorspronkelijk werd deze munt geslagen, bijvoorbeeld in Athene, met een waarde van 4 drachmes (tetradrachme), maar in andere plaatsen of in andere tijden werd de naam "stater" toegepast op een munt van 2 drachmes (didrachme).
>
TALENT
(1) Het gewicht talent:
Een talent is een Joods gewicht en was gebaseerd op hoeveel een man kon dragen. Het gewicht talent bedroeg 3.600 sikkel. Er was ook nog de Palestijnse-Syrische talent, die was 3.000 sikkel van 16,33 gram, (48,99 kilo). En er was ook de Assyrische talent die was 3.600 sikkels van 8,4 gram, (30,24 kilo).

(2)De geldwaarde van een talent:
Een talent was geen munt maar drukte een hoeveelheid uit. Een talent was 6.000 drachme, oftewel 6.000 daglonen waard
Alle muntwaarden zijn gebaseerd op het Griekse Attische sysyeem.

>
TETRADRACHME
Een Tetradrachme is een zilveren Griekse munt met de waarde van vier drachmen. De eerste tetradrachmes zijn omstreeks 515-510 voor Christus in Athene geslagen met de gehelmde kop van de godin Athena op de voorzijde en een uil op de keerzijde, (zie afbeelding). De bijnaam van deze munt is "dollar van de oudheid" omdat het de volgende eeuwen overal in het Middellandse Zeegebied zou worden geaccepteerd en gerespecteerd als internationaal betaalmiddel.
De tetradrachme was de standaard voor de Attische standaard, terwijl de didrachme dit was voor de Aeginetische standaard. Naast Athene sloegen natuurlijk ook nog andere poleis (steden) tetradrachmen. Misschien wel de bekendste tetradrachme is die van het kortstondig bestaande Aitna met een afbeelding van Silenus, die wordt bewaard in het penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België en de "Mona Lisa van de numismatiek" wordt genoemd.
Zie ook Stater
Vertaalkwesties
In de Statenvertaling wordt in Mattheus 17:27 Tetradracme vertaald met "stater".
>
VADEM
De afstand tussen de toppen van de vingers, wanneer men de armen uitgestrekt houdt, ongeveer (1,85 m)
>
VINGER
Een vingerbreedte, iets minder dan 2 cm
© Van den Eede Daniel 2008